سامانه نوبت دهي بيمارستانی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها

ورود به سیستم
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
Collapse  اطفال اطفال
Collapse گوارش اطفالگوارش اطفال
دکتر حسن کرمی
دکتر اعلا
Collapse خون اطفالخون اطفال
دکترمحمد نادری
دکتر حسین کرمی
Collapse نفرولوژي اطفالنفرولوژي اطفال
دكتر محمد جعفري
دکتر محمد جعفری
Collapse عفوني اطفالعفوني اطفال
دكتر رضايي
Collapse  غدد اطفال غدد اطفال
دكتر زمانفر
دكتر كوثريان
Collapse جراحي اطفالجراحي اطفال
دكتر موسوي
Collapse نوزاداننوزادان
دكتر غفاري نوزادان
دكتر فرهادي
دكتر نخشب
Collapse داخلی اطفالداخلی اطفال
خانم دکتر رحیمی
Collapse روماتولوژی اطفالروماتولوژی اطفال
دکتر شهباز نژاد
Collapse اعصاب اطفالاعصاب اطفال
دکتر نیکخواه
دکتر عباسخانیان
Collapse ریه اطفالریه اطفال
دکتر مسیحا
Collapse داخليداخلي
Collapse داخليداخلي
آقای دکتر فروتن
دکتر حجتی
دكتر سليماني
دكتر حق پرست
Collapse چشمچشم
Collapse چشمچشم
كلينيك چشم
دکتر جعفری
دکتر احمدی
دكتر نوروز پور
دكتر احمدزاده
دكتر فرخ فر
دكتر شيخ رضايي
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
كلينيك مغز و اعصاب
خانم دکتر تبريزی
دكتر عابديني
دكتر كريمي
دكتر زرواني
دكتر خوش نما
دكتر چراغ مكاني
دكتر باغبانيان
Collapse جراحي عموميجراحي عمومي
Collapse جراحي عموميجراحي عمومي
دکتر شجایی
دکتر عابد
دکترتوکلی
دكتر حجتي
دكتر صادقي
دكتر جعفري راد
دكتر ايزدي
Collapse فك و صورتفك و صورت
فك و صورت
Collapse ارتوپديارتوپدي
Collapse ارتوپديارتوپدي
کلینیک ارتوپدی
دکتر ملاحسنی
دکترباقری
دکتر باری
دکتر حیدری
Collapse عفونيعفوني
Collapse عفونيعفوني
دکتر درویش نیا
دكتر روحاني
Collapse پوستپوست
Collapse پوستپوست
كلينيك پوست
دکتر کاظمی نژاد
دکتر فرمانبر
دكتر گلپور
دكتر حاج حيدري پوست
دكتر رحمت پور پوست
دكتر عمادي پوست
Collapse گوش و حلق و بينيگوش و حلق و بيني
Collapse گوش و حلق و بينيگوش و حلق و بيني
كلينيك گوش و حلق و بيني
دکتر نیکخواه
قريشی
دكتر مطهري
دكتر پورموسي
Collapse آلر‍ژيآلر‍ژي
Collapse آلر‍ژيآلر‍ژي
دکتر دباغ زاده
دكتر جواد غفاري
Collapse  دندانپزشكي دندانپزشكي
دندانپزشكي
Collapse  اورولوژی اورولوژی
Collapse  اورولوژی اورولوژی
دكتر جمشیدی
Collapse تغذيهتغذيه
تغذيه
Collapse روانشناسیروانشناسی
Collapse روانشناسیروانشناسی
دکتر سوادکوهی
Collapse قلبقلب
Collapse داخلی قلبداخلی قلب
دکتر بابایی
دکتر انعامی
Collapse خون اطفالخون اطفال
Collapse دکتر نادریدکتر نادری
دکتر گل بابایی1397/05/01       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com